Founder là gì? Founder khác Co-founder, CEO như thế nào?

Founder là người sáng lập hoặc thành lập một công ty, tổ chức hoặc dự án mới. Họ thường có trách nhiệm để xây dựng và phát triển công ty, quản lý nguồn lực và đại diện cho công ty trước cộng đồng.

Co-founder là người cùng sáng lập và thành lập một công ty, tổ chức hoặc dự án mới cùng với Founder. Họ cũng có trách nhiệm tương tự như Founder.

CEO là chức vụ quản lý cao cấp trong một công ty, tổ chức hoặc dự án. Họ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của công ty, quản lý nhân viên và đại diện cho công ty trước cộng đồng. Đôi khi, Founder hoặc Co-founder cũng là CEO của công ty.

nguồn : vay tien online

You might also like