Chi phí cố định là gì? Ý nghĩa của chi phí cố định đối với doanh nghiệp

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là những chi phí mà công ty phải trả cho các nguồn lực cần thiết để hoạt động và sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Những chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất hoặc cung cấp. Ví dụ, chi phí đầu tư cho máy móc và thiết bị, lương của nhân viên quản lý, chi phí cho trạm trung tâm dữ liệu, là những chi phí cố định.

Công thức tính chi phí cố định

Chi phí cố định trung bình = Tổng chi phí cố định / Số lượng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ

Trong đó:

 • Tổng chi phí cố định là tổng số tiền mà công ty phải chi trả cho các nguồn lực cần thiết để hoạt động và sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Số lượng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ là tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất hoặc cung cấp.

Ví dụ, nếu một công ty có chi phí cố định là 100.000 đô la trong một năm và sản xuất hoặc cung cấp 10.000 đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, thì chi phí cố định trung bình sẽ là 10 đô la/đơn vị.

Đặc trưng của chi phí cố định

Đặc trưng của chi phí cố định bao gồm:

 1. Không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ: Chi phí cố định là những chi phí mà công ty phải trả cho các nguồn lực cần thiết để hoạt động và sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, và nó không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất hoặc cung cấp.
 2. Tương đối cố định: Chi phí cố định là những chi phí mà công ty phải trả cho các nguồn lực cần thiết để hoạt động và sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, và nó không thay đổi theo số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất hoặc cung cấp.
 3. Thường là chi phí đầu tư: Chi phí cố định thường bao gồm chi phí đầu tư cho máy móc và thiết bị, lương của nhân viên quản lý, chi phí cho trạm trung tâm dữ liệu, v.v.
 4. Dễ dàng định lượng: Chi phí cố định có thể dễ dàng định lượng và tính toán trước khi công ty bắt đầu

Phân loại chi phí cố định

1. Phân loại chi phí cố định theo cách thức quản lý

Chi phí cố định có thể được phân loại theo cách thức quản lý sau:

 1. Chi phí cho nguồn lực chung: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho các nguồn lực chung như trạm trung tâm dữ liệu, các kho vận, v.v.
 2. Chi phí cho nguồn lực riêng: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho các nguồn lực riêng như máy móc, thiết bị cụ thể, v.v.
 3. Chi phí cho nhân viên: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho nhân viên, bao gồm lương và chế độ phúc lợi.
 4. Chi phí cho đầu tư: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho các đầu tư cho các nguồn lực mới hoặc cải tiến nguồn lực hiện có.
 5. Chi phí cho quản lý: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho các nhân viên quản lý và điều hành hoạt động của công ty.

Các loại chi phí cố định này có thể giúp các công ty quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn và có thể giúp các công ty quản lý chi phí cố định theo các nguồn lực riêng và chung.

2. Phân loại chi phí cố định theo cách thức phân bổ

Chi phí cố định có thể được phân loại theo cách thức phân bổ sau:

 1. Chi phí cố định theo sản phẩm: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 2. Chi phí cố định theo đơn vị: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 3. Chi phí cố định theo hoạt động: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi hoạt động hoặc dịch vụ cụ thể.
 4. Chi phí cố định theo tỷ lệ: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi tỷ lệ cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 5. Chi phí cố định tổng hợp: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho tất cả các hoạt động hoặc dịch vụ của công ty.

Phân loại chi phí cố định theo cách thức phân bổ này giúp các công ty cải thiện quản lý chi phí và cải thiện sự tổng hợp và phân tích chi phí cố định.

Chi phí cố định cấp bậc

Chi phí cố định cấp bậc là một phương pháp phân loại chi phí cố định theo sự liên quan giữa các chi phí với nhau trong các cấp độ khác nhau của công ty. Phân loại này giúp các công ty hiểu rõ về nguồn gốc và cấu trúc chi phí, giúp cho việc quản lý chi phí và phân tích chi phí dễ dàng hơn.

Các cấp bậc chi phí cố định cấp bậc thường gồm:

 1. Chi phí cố định cấp cao nhất: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho tất cả hoạt động của công ty, chẳng hạn như chi phí quản lý, chi phí kho, chi phí văn phòng.
 2. Chi phí cố định cấp trung: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi nhóm hoạt động hoặc sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như chi phí sản xuất, chi phí bán hàng.
 3. Chi phí cố định cấp thấp nhất: Đây là chi phí mà công ty phải trả cho mỗi sản phẩm hoặc dịch v

Ý nghĩa của chi phí cố định đối với doanh nghiệp

Chi phí cố định là một yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp, vì nó cung cấp những thông tin quan trọng về chi phí của doanh nghiệp và cách hoạt động của nó.

 1. Quản lý chi phí: Chi phí cố định giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và điều chỉnh chi phí của mình, đặc biệt là trong tình huống thay đổi lượng sản xuất hoặc bán hàng.
 2. Xác định nguồn chi phí: Chi phí cố định giúp doanh nghiệp xác định nguồn chi phí chính của mình và cách phân bổ chi phí cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau.
 3. Phân tích chi phí: Chi phí cố định cung cấp các số liệu cần thiết để phân tích chi phí của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí tốt hơn.
 4. Xác định mức chi phí: Chi phí cố định giúp doanh nghiệp xác định mức chi phí tối thiểu cần thiết để hoạt động và tạo ra lợi nhuận.

Trong tổng quan, chi phí cố định cung cấp những thông tin quan trọng về chi phí của doanh nghi

Tạm kết chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là một loại chi phí không thay đổi theo sự thay đổi của lượng sản xuất hoặc doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Nó bao gồm các chi phí liên quan đến vật tư, nhân công, quản lý và các chi phí khác mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng các tài sản cố định hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Tạm kết, chi phí cố định là một yếu tố quan trọng đối với việc quản lý và phân tích chi phí của doanh nghiệp.

You might also like